ربات های بیمارستانی به مقابله با موجی از فرسودگی شغلی پرستاران کمک می کنند

Moxi و سایر دستیاران متمرکز بر تحویل، از آنجایی که همه‌گیری کووید-۱۹ کارکنان مراقبت‌های بهداشتی را به محدودیت‌های خود سوق داده است، حیاتی‌تر شده‌اند. از فوریه، پرستاران بیمارستان مری واشنگتن در فردریکزبورگ، ویرجینیا، یک دستیار اضافی در شیفت کاری خود داشته اند: موکسی، یک ربات قد ۴ فوتی که داروها، لوازم، نمونه های آزمایشگاهی و […]